Technická kontrola

STK Hlohovec s.r.o.  vykonáva technické kontroly pre kategórie vozidiel: 

 • L1e až L7e  –  motocykle a od nich odvodené vozidlá,
 • M1 do 3,5 t  –  vozidlá na prepravu osôb,
 • N1  –  vozidlá na prepravu nákladu,
 • O1 a O2  –  prípojné vozidlá,

vykonávame nasledovné druhy technických kontrol: 

 • technické kontroly pravidelné,
 • technické kontroly zvláštne,
 • technické kontroly administratívne,
 • opakované technické kontroly.

Technická kontrola pravidelná technická kontrola sa vykonáva v lehote od pol roka do štyroch rokov v úplnom rozsahu na vozidlách, ktoré sú evidované v Slovenskej republike a nie sú dočasne alebo natrvalo vyradené z premávky na pozemných komunikáciách a na jednotlivo dovezených vozidlách z členského štátu alebo iného zmluvného štátu, ktoré nemá platný doklad o vykonaní technickej kontroly, pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike.

Technická kontrola zvláštna – vykonáva sa:

 • na žiadosť prevádzkovateľa alebo vodiča vozidla, alebo
 • ak tak uložil na to príslušný orgán štátnej správy alebo iná inštitúcia s obdobnou právomocou (napr. súd, prokuratúra, Policajný zbor a pod.)

   Vykonáva sa v čiastočnom rozsahu technickej kontroly pravidelnej na základe:

 • ústnej požiadavky prevádzkovateľa alebo vodiča vozidla, ak je technická kontrola vykonávaná na jeho žiadosť,
 • písomného rozhodnutia alebo obdobného dokumentu vydaného príslušným orgánom štátnej správy alebo inou inštitúciou s obdobnou právomocou, ktorá povinnosť vykonať technickú kontrolu uložila.

Technická kontrola administratívna sa vykonáva v nasledovných prípadoch:

 • na účel pridelenia osvedčenia o technickej kontrole vozidla ak,vozidlu neuplynula od prvého prihlásenia do evidencie lehota, v ktorej podlieha prvej technickej kontrole pravidelnej,
 • počas lehoty platnosti technickej kontroly pri individuálnom dovoze vozidla zo zahraničia alebo prestavbe vozidla a nemá osvedčenie,
 • počas lehoty platnosti na nich vyznačenej prišlo k poškodeniu, znehodnoteniu alebo strate prideleného osvedčenia, alebo prišlo ku strate aktuálnosti údajov niektorého z údajov uvedených na pridelenom osvedčení.
 • v konaní o žiadosti o uznanie typového schválenia  jednotlivo dovezeného vozidla, ak obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie uznal doklad o vykonaní technickej kontroly v členskom alebo inom zmluvnom štáte.

K administratívnej technickej kontole je potrebné pristaviť vozidlo na STK.Technická kontrola opakovaná –  nadväzuje na predchádzajúcu pravidelnú technickú kontrolu, pri ktorej boli zistené chyby. V prípade, že sa opakovaná technická kontrola vykoná do 30 dní od pravidelnej kontroly bude overené len odstránenie zistených chýb z poslednej kontroly. Po lehote 30 dní je možné vykonať len technickú kontrolu v celom rozsahu.Technickou kontrolou sa rozumie prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.

Technickou kontrolou sa na vozidle kontroluje:

 • brzdová sústava,
 • riadenie,
 • nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a kĺby,
 • rám a karoséria,
 • osvetlenie a svetelná signalizácia,
 • predpísaná a zvláštna výbava,
 • ostatné systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky,
 • zaťaženie životného prostredia,
 • identifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla.


Pri technickej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ (vodič) vozidla. Na kontrolnej linke vedie vozidlo kontrolný technik alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ (vodič) vozidla. Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek hodnotia trojstupňovou klasifikáciou:   

 1. stupeň „A“ – stav bez chýb alebo s ľahkou chybou, ktorá nemá vplyv na bezpečnost prevádzky vozidla v premávke – vozidlo je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 2. stupeň „B“ – stav s vážnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla, ale bezprostredne neohrozuje prevádzku vozidla v premávke – vozidlo je dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 3. stupeň „C“ – stav s nebezpečnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla a bezprostredne ohrozuje prevádzku vozidla v premávke, bezpečnosť osôb a majetku, životné prostredie alebo poškodzuje pozemné komunikácie – vozidlo je nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Dokladom o vykonaní technickej kontroly pravidelnej, opakovanej a administratívnej sú:

 • Protokol o technickej kontrole vozidla
 • Osvedčenie o technickej kontrole

Osvedčenie o technickej kontrole sa prideľuje len v prípade, že vozidlo je spôsobilé, alebo dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.


Dokladom o technickej kontrole zvláštnej, je

 • Protokol o technickej kontrole vozidla

 Preukázanie platnosti technickej kontroly kontrolným orgánom 
Vodič vozidla preukazuje platnosť technickej kontroly v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike vyznačeným Osvedčením o technickej kontrole.