Protikorupčná politika

Konateľ spoločnosti STK Hlohovec s. r. o. vydal, udržiava a pravidelne preskúmava túto protikorupčnú politiku. Jej vyhlásením sa konateľ a všetci jej pracovníci zaväzujú zdržať akýchkoľvek foriem korupcie v oblasti poskytovania technických a emisných kontrol motorových vozidiel v zmysle požiadaviek definovaných normou ISO 37001: 2016 a určených právnymi predpismi Slovenskej republiky. Korupciou sa podľa ISO 37001: 2016 rozumie ponúkanie, sľubovanie, dávanie, prijímanie alebo požadovanie neoprávneného zvýhodnenia akejkoľvek hodnoty (finančného alebo nefinančného charakteru), priamo alebo nepriamo, bez ohľadu na lokalitu, v rozpore so zaužívaným právom, ako stimul alebo odmena pre osobu, ktorá koná alebo sa zdráha konať v súvislosti s výkonom svojich povinností a poskytovaných služieb.

Vyhlásením tejto protikorupčnej politiky

  1. sa zakazuje akákoľvek forma korupcie definovaná v Úvode tejto Protikorupčnej politiky a v zmysle § 328 až § 336 Zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona;
  2. sa všetci pracovníci spoločnosti zaväzujú dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky týkajúce sa korupcie, najmä však Zákon č. 54/2019 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon;
  3. sa zabezpečí, že všetky služby poskytované zainteresovaným stranám spoločnosti STK Hlohovec s. r. o.., najmä jej zákazníkom a ostatným organizáciám spolupracujúcich s nami, nebudú vykazovať znaky korupcie a každý pracovník sa zdrží akýchkoľvek foriem korupcie v vzťahu k týmto zainteresovaným stranám;
  4. sa monitoruje, meria, analyzuje a hodnotí efektívnosti systému manažérstva proti korupcii prostredníctvom plnenie stanovených cieľov;
  5. sa vedenie spoločnosti zaväzuje dobrovoľne a bez nátlaku iných strán plniť všetky požiadavky definované v norme ISO 37001: 2016 a súvisiacich právnych predpisov uvedených v odseku b);
  6. vedenie spoločnosti STK Hlohovec s.  r. o. žiada všetky zainteresované strany (občania, obchodní partneri, organizácie štátnej a verejnej správy), aby vždy pri podozrení na akúkoľvek formu korupcie, vzniesli tieto podozrenia s dobrým úmyslom, alebo na základe rozumného presvedčenia a oznámili ich anonymne alebo neanonymne na protikorupčnú linku alebo osobne predstaviteľovi systému manažérstva proti korupcii v sídle spoločnosti;
  7. sa vedenie spoločnosti zaväzuje zachovať dôvernosť a ochranu totožnosti oznamovateľa korupcie a taktiež prijíma záväzok zabezpečiť, že oznamovatelia korupcie nebudú nijako potrestaní a nebudú voči nim vyvíjané žiadne priame alebo nepriame odvetné opatrenia;
  8. sa vedenie spoločnosti a všetci jej pracovníci zaväzujú trvalo zlepšovať systém manažérstva proti korupcii a to vznesením podnetov predstaviteľovi systému manažérstva proti korupcii kedykoľvek a bez ohľadu na prebiehajúce vyšetrovanie oznámení korupcie;
  9. sa vedenie spoločnosti zaväzuje vymenovať nezávislého predstaviteľa systému manažérstva proti korupcii, ktorý je osobou vyňatou z priamej podriadenosti konateľa spoločnosti, čím sa zaručuje jeho nezávislosť. Predstaviteľ systému manažérstva proti korupcii má autoritu založenú na posúdení a minimalizovaní konfliktu záujmov z internými a externými zainteresovanými stranami na systéme manažérstva proti korupcii;
  10. sa vedenie spoločnosti STK Hlohovec s. r. o. a všetci jej pracovníci zaväzujú dodržiavať politiku proti korupcii. V prípade nedodržania tejto politiky a v prípade preukázanej korupcie v rozpore s postupmi prijatými v rámci systému manažérstva proti korupcii a v rozpore s legislatívou Slovenskej republiky, sú si všetci zamestnanci vedomí disciplinárneho konania s možnosťou ukončenia pracovného vzťahu, preradenia na iné pracovné miesto, zníženia odmeny, udelenia finančnej sankcie rozhodnutím disciplinárnej komisie alebo podaním podnetu orgánom činným v trestnom konaní.

V Hlohovci dňa: 10.01.2024 Ing. Peter Panis konateľ