Lehoty kontrol

Lehoty technických kontrol

Lehoty technických kontrol určuje  vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly .

Kategórie vozidiel podľa § 4 zákona č. 106/2018 Z.z.

Technickej kontrole pravidelnej nepodliehajú kategórie O1, R1, L1e a L2e (Výnimka: ak je potrebné takúto kontrolu vykonať na iný účel, napr. kvôli inej technickej zmene).

Lehota 4 – 2 – 2 znamená, že vozidlo sa musí podrobiť technickej kontrole prvýkrát po štyroch rokoch od prvého prihlásenia do evidencie a potom pravidelne každé 2 roky.

Lehota platnosti technickej kontroly pravidelnej končí:

  • uplynutím lehoty platnosti
  • vykonaním novej technickej kontroly pravidelnej
  • vykonaním novej technickej kontroly administratívnej

Prvé prihlásenie do evidencie vozidiel

Prvým prihlásením vozidla do evidencie sa rozumie dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v Slovenskej republike alebo v inom štáte, ktorý sa vyznačuje v osvedčení o evidencii.  Ak sa tento dátum nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla.

Ak sa rok prvého prihlásenia vozidla do evidencie v Slovenskej republike uvedený v osvedčení o evidencii nezhoduje s rokom výroby vozidla, pričom medzi rokom výroby vozidla a rokom prvého prihlásenia vozidla do evidencie je rozdiel väčší ako 12 mesiacov, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla.

Ak rok výroby vozidla nie je známy, považuje sa zaň modelový rok vozidla, ktorý možno zistiť z identifikačného čísla vozidla VIN.