Informácie o EK

STK Hlohovec s.r.o.  vykonáva emisné kontroly pre kategórie vozidiel: 

  • M1 do 3,5 t  –  vozidlá na prepravu osôb,
  • N1  –  vozidlá na prepravu nákladu,

Pre všetky druhy pohonu a emisného systému. 

Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie:

kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.

Druhy emisných kontrol

Emisné kontroly motorových vozidiel sa členia na

  • emisnú kontrolu pravidelnú,
  • emisnú kontrolu zvláštnu,
  • emisnú kontrolu administratívnu,

Základným druhom emisnej kontroly je emisná kontrola pravidelná. Na základe udeleného oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej možno vykonávať aj emisné kontroly zvláštne a administratívne.

Emisnú kontrolu možno podľa voľby prevádzkovateľa vykonať na ktoromkoľvek pracovisku emisnej kontroly v SR.

Emisná kontrola pravidelná

Emisnej kontrole pravidelnej povinne podliehajú všetky vozidlá evidované v Slovenskej republike. Jedná sa o emisnú kontrolu vykonávanú v plnom rozsahu stanovených úkonov. Dokladom o vykonaní pravidelnej emisnej kontroly je vyznačený Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla a osvedčenie o emisnej kontrole.
Vyznačeným Osvedčením o emisnej kontrole preukazuje vodič kontrolným orgánom v premávke na pozemných komunikáciách absolvovanie emisnej kontroly.

Emisná kontrola zvláštna

EK zvláštna sa vykonáva na vozidlách v týchto konkrétnych prípadoch:

  • pri povolení výroby a schvaľovaní jednotlivo vyrobeného vozidla – obvodný úrad dopravy pri povolení výroby takéhoto vozidla uloží po výrobe vozidla vykonať EK zvláštnu; platný protokol o EK zvláštnej sa priloží k žiadosti o schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla.
  • pri schvaľovaní jednotlivo dovezeného vozidla, uznaní typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo uznaní typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla – platný protokol o EK zvláštnej sa priloží k žiadosti o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla, uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla, (EK zvláštna v plnom rozsahu pravidelnej)
  • pri povoľovaní a schvaľovaní  prestavby jednotlivého vozidla – obvodný úrad dopravy pri povolení prestavby jednotlivého vozidla (montáž plynového zariadenia, zmena druhu pohonu, zmena  typu motora ) uloží vykonať EK zvláštnu; platný protokol o EK zvláštnej sa priloží k žiadosti o schválenie prestavby jednotlivého vozidla.

Dokladom o vykonaní zvláštnej EK je vyznačený Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla.

Emisná kontrola administratívna

Emisnú kontrolu administratívnu vykonávajú PEK len v čase platnosti emisnej kontroly pravidelnej na žiadosť prevádzkovateľa vozidla, v prípade ak prevádzkovateľ z rôznych dôvodov nemôže dokladovať absolvovanie emisnej kontroly pravidelnej ( znehodnotenie alebo strata osvedčenia o EK, výmena evidenčného čísla a pod..) alebo ak to prevádzkovateľovi nariadi Obvodný úrad dopravy (v konaní o jednotlivo dovezenom vozidle, o opätovnom schválení vozidla a o zmene technického osvedčenia na osvedčenie o evidencii), a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia do evidencie.

Emisná kontrola administratívna spočíva len v identifikácii vozidla a môže ju vykonať ktorékoľvek PEK, podľa voľby prevádzkovateľa. Dokladom o vykonaní administratívnej emisnej kontroly je vyznačený Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla a osvedčenie o emisnej kontrole.